SAMSUNG BĖVĖJIS COMFORT-ARISE AR12TXFCAWKNEU-AR12TXFCAWKXEU ORO KONDICIONIERIUS

1,150.00  su PVM

Aprašymas

 Įrenginio Aprašymas

  • Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
  • Bevė­jis kondi­cio­nie­rius. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo SAMSUNG AR09TXFCAWKNEU-AR09TXFCAWKXEU  svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
  • Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
  • Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
  • Kamba­rio sąlygų anali­za­vi­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, auto­ma­tiš­kai anali­zuo­ja­mos kamba­rio sąly­gos ir remian­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, kondi­cio­nie­rius auto­ma­tiš­kai persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą.
  • Anti­bak­te­ri­niai filt­rai. Šie filt­rai išvalo orą nuo smul­kių buiti­nių dulkių, gyvūnų plaukų bei virusų ir bakte­rijų. Kondi­cio­nie­rius siun­čia įspė­jimą, kada laikas išva­lyti filt­rus.
  • Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  • Kondi­cio­nie­rius turi skait­me­ninį ekraną.
  • Šalt­ne­šis – R32.
  • Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu.

Techninės specifikacijos:

Vidinio bloko modelis AR12TXFCAWKNEU
Išorinio bloko modelis AR12TXFCAWKXEU
Panelė PC1NWFMAN
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas R32
Šaldymo energijos klasė A++
Šildymo energijos klasė A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 3.50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 3.50
Nominali šaldymo galia, kW 3.5
Nominali šildymo galia, kW 3.5
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 2.87
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6.5
Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.72
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.21/1.22/1.40
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.20/0.94/1.45
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.30/5.60/6.30
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.40/4.50/6.40
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 10.3/9.3/8.4
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ),m3/min 28
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 47/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 660x475x242
Vidinio bloko svoris, kg 8.9
Išorinio bloko svoris, kg 23
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 8
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 1198x35x500
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4″)
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 0.7/0.47
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A 16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 435.9
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 265.3
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -15~24
Minimali šaldymo galia, kW 0.9
Minimali šildymo galia, kW 0.9
Maksimali šaldymo galia, kW 4
Maksimali šildymo galia, kW 5