SAMSUNG BĖVĖJIS COMFORT-ARISE AR18TXFCAWKNEU-AR18TXFCAWKXEU ORO KONDICIONIERIUS

1,750.00  su PVM

Aprašymas

 Įrenginio Aprašymas

  • Įren­ginį galima valdyti tele­fonu.
  • Bevė­jis kondi­cio­nie­rius. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo SAMSUNG AR09TXFCAWKNEU-AR09TXFCAWKXEU  svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
  • Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
  • Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
  • Kamba­rio sąlygų anali­za­vi­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, auto­ma­tiš­kai anali­zuo­ja­mos kamba­rio sąly­gos ir remian­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, kondi­cio­nie­rius auto­ma­tiš­kai persi­jun­gia į tinka­miau­sią režimą.
  • Anti­bak­te­ri­niai filt­rai. Šie filt­rai išvalo orą nuo smul­kių buiti­nių dulkių, gyvūnų plaukų bei virusų ir bakte­rijų. Kondi­cio­nie­rius siun­čia įspė­jimą, kada laikas išva­lyti filt­rus.
  • Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  • Kondi­cio­nie­rius turi skait­me­ninį ekraną.
  • Šalt­ne­šis – R32.
  • Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu.

Techninės specifikacijos:

 

Vidinio bloko modelis AR18TXFCAWKNEU
Išorinio bloko modelis AR18TXFCAWKXEU
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas R32
Šaldymo energijos klasė A++
Šildymo energijos klasė A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 1.6/5.0/6.7
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 1.3/6.0/8.0
Nominali šaldymo galia, kW 5
Nominali šildymo galia, kW 6
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 3.6
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6.8
Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.53
WIFI Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.32/1.39/2.18
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.27/1.70/2.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 2.00/6.40/10.00
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.70/7.80/11.50
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 15.30/14.00/12.60
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 50
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 41/-/25
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 57/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 1055x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg 11.5
Išorinio bloko svoris, kg 39.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 12.7 (1/2″)
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 1.3/0.88
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 15g (>5m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A 20
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ),mm 661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 338.2
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -15~24
Minimali šaldymo galia, kW 1.6
Minimali šildymo galia, kW 1.3
Maksimali šaldymo galia, kW 6.7
Maksimali šildymo galia, kW 8